Два Въпроса

За всичко свързано с mIRC
Post Reply
pLaYboYcHe_F
Нов
Нов
Posts: 63
Joined: Mon Jun 16, 2008 9:47 pm

Два Въпроса

Post by pLaYboYcHe_F » Sat Jul 12, 2008 12:12 am

1.Ам може ли кода за away система да сложа на F11 ??

2.Как да направя като ме конект кум сервер да ми иска пасс на ник-а (като в на Oper Script примерно) ??

:)

pLaYboYcHe_F
Нов
Нов
Posts: 63
Joined: Mon Jun 16, 2008 9:47 pm

Post by pLaYboYcHe_F » Sat Jul 12, 2008 12:34 pm

айде кажете дее :cry:

User avatar
shukri_93
Много Редовен
Много Редовен
Posts: 1517
Joined: Fri Dec 19, 2008 11:17 am
Answers: 69

Post by shukri_93 » Mon Dec 29, 2008 3:15 pm

Code: Select all

[script]
n0=alias F11 {
n1= /unset %awayuser.*
n2= /dialog -m xaway xaway
n3=}
n4=alias F12 {
n5= if ( $away == $true ) {
n6=  if (%awaynick.use == on) { /nick %awaynick.old }
n7=  /resetidle 0
n8=  /away 
n9=  if (%away.silent != on) { /ame 3» 4i0S8» 4B0a9c8k 12[ 0gone for3 $duration($calc($ctime - %aw.time)) 12] }
n10=  /set %way off 
n11=  /titlebar
n12= }
n13= else { /echo -a $ud 4You Are Not AwAy!!! $ud }
n14=}
n15=on *:text:*:#:{
n16= if ( $me isin $1- ) { 
n17=  if ( $away == $true ) { 
n18=   if (%awaylog == on) { 
n19=    /window @AwayLog
n20=    /echo @awaylog 8&#91;12 $+ $time $+ 8&#93;4 < $+ $chan $+ / $+ $nick $+ >11 $1-
n21=   &#125;
n22=   if &#40; %awayuser. $+ $nick !== yes &#41; &#123; 
n23=    /.notice $nick AwAy&#58; &#40; %away.reason &#41; - from $+ $duration&#40;$calc&#40;$ctime - %aw.time&#41;&#41;
n24=    /set %awayuser. $+ $nick yes 
n25=   &#125; 
n26=  &#125;
n27= &#125;
n28=&#125;
n29=
n30=on *&#58;text&#58;*&#58;?&#58; &#123; 
n31= if &#40;$away == $true&#41; &#123; 
n32=  /.notice $nick 4AwAy 9» 7&#91;0 %away.reason 7&#93; 11- 13FRoM0&#58; $+ $duration&#40;$calc&#40;$ctime - %aw.time&#41;&#41; 
n33=  if &#40;%awaylog == on&#41; &#123; 
n34=   /window @AwayLog
n35=   /echo @awaylog 8&#91;12 $+ $time $+ 8&#93;4 < $+ $nick $+ >15 $1-
n36=  &#125;
n37= &#125;
n38=&#125;
n39=ctcp *&#58;page&#58;?&#58;&#123;
n40= if &#40;$away == $true&#41; &#123; 
n41=  if &#40; %awaypage == on &#41; &#123; /dialog -m paging paging | /beep 10000 1 | /flash AwAy Pager! | /.notice $nick PAGING!... | /echo -s 9<+*+>4 $nick is PAGING you... &#125;
n42= &#125;
n43=&#125;
n44=on *&#58;open&#58;?&#58;&#123;
n45= if &#40;$away == $true&#41; &#123;
n46=  if &#40;%awaylog == on&#41; &#123; //.timerclose $+ $nick 1 1 /closemsg $nick &#125;
n47= &#125;
n48=&#125;
n49=
n50=menu menubar,status,channel &#123;
n51= -
n52= Away &#40; $+ $iif&#40;$away == $true,YES,NO&#41; $+ &#41;
n53= .-
n54= .On&#58;/F11
n55= .Off&#58;/F12
n56= .-
n57= .Settings
n58= ..Pager&#40;now| %awaypage $+ &#41;
n59= ...ON&#58;/set %awaypage on
n60= ...OFF&#58;/set %awaypage off
n61= ..Idle&#40;now| %awayidle $+ &#41;
n62= ...ON&#58;/set %awayidle on
n63= ...OFF&#58;/set %awayidle off
n64= ...-
n65= ...Time&#40;now %idletime.min min&#41;&#58;&#123;
n66=  /set %idletime.min $?="Enter the time in minutes&#58;"
n67=  /set %idletime.sec $calc&#40;%idletime.min * 60&#41;
n68= &#125;
n69= ..Log&#40;now| %awaylog $+ &#41;
n70= ...ON&#58;/set %awaylog on
n71= ...OFF&#58;/set %awaylog off
n72= ..Use Nick&#40;now %awaynick.use $+ &#41;
n73= ...ON&#58;/set %awaynick.use on
n74= ...OFF&#58;/set %awaynick.use off
n75= ...-
n76= ...Nick&#40;now %awaynick $+ &#41;&#58;/set %awaynick $?="Enter your away nick&#58;"
n77= ..Silent&#40;now| %away.silent $+ &#41;
n78= ...ON&#58;/set %away.silent on
n79= ...OFF&#58;/set %away.silent off
n80=&#125;
n81=menu @AwAyLog &#123;
n82= Close&#58;/close -@ @AwAyLog
n83=&#125;
n84=dialog paging &#123;
n85= title "PAGING!!!"
n86= size 162 250 193 35
n87= option dbu
n88= button "OK", 10, 27 17 137 11, cancel,
n89= text "Press the OK Button to STOP Beeping!", 20, 6 5 181 6, center,
n90=&#125;
n91=on *&#58;dialog&#58;paging&#58;sclick&#58;*&#58;&#123;
n92= if &#40; $did == 10 &#41; &#123; /beep off &#125;
n93=&#125;
n94=alias checkidle &#123;
n95= if &#40;%awayidle == on&#41; &#123;
n96=  if &#40;$away == $false&#41; &#123;
n97=   if &#40;$idle >= %idletime.sec&#41; &#123;
n98=    /unset %awayuser.*
n99=    /set %away.reason Autoaway...
n100=    /away %away.reason 
n101=    if &#40;%away.silent != on&#41; &#123; /ame 4i0S 7A3w8a9Y12. 3Reason 4-11 %away.reason &#40;autoaway %idletime.min minuts idle&#41; &#125;
n102=    /set %way on 
n103=    /set %aw.time $ctime
n104=   &#125;
n105=  &#125;
n106= &#125;
n107=&#125;
n108=dialog xaway &#123;
n109= title "AwAy System" 
n110= icon data\away.ico
n111= size -1 -1 175 52 
n112= option dbu
n113= text "&Away message&#58;", 202, 5 7 37 7
n114= edit "", 1, 43 5 118 11, autohs
n115= text "0", 4, 163 7 13 7
n116= check "&Pager", 2, 5 21 44 7 
n117= check "&Log", 3, 58 21 39 7
n118= button "OK", 101, 5 35 27 12, OK default flat
n119= button "Cancel", 102, 38 35 27 12, cancel flat
n120= check "&Nick&#58;", 103, 75 38 22 7
n121= edit "", 105, 98 36 73 11
n122= check "&Silent", 104, 107 21 60 7
n123=&#125; 
n124=on *&#58;dialog&#58;xaway&#58;init&#58;*&#58;&#123;
n125= if &#40;%awaypage == off&#41; &#123; did -u xaway 2 &#125;
n126= if &#40;%awaypage == on&#41; &#123; did -c xaway 2 &#125;
n127= if &#40;%awaylog == off&#41; &#123; did -u xaway 3 &#125;
n128= if &#40;%awaylog == on&#41; &#123; did -c xaway 3 &#125;
n129= if &#40;%awaynick.use == off&#41; &#123; did -u xaway 103 &#125;
n130= if &#40;%awaynick.use == on&#41; &#123; did -c xaway 103 &#125;
n131= if &#40;%away.silent == off&#41; &#123; did -u xaway 104 &#125;
n132= if &#40;%away.silent == on&#41; &#123; did -c xaway 104 &#125;
n133= if &#40;%awaynick !== $null&#41; &#123; did -a xaway 105 %awaynick &#125;
n134=&#125;
n135=on *&#58;dialog&#58;xaway&#58;sclick&#58;*&#58;&#123;
n136= if &#40;$did == 2&#41; &#123; 
n137=  if &#40;%awaypage == on&#41; &#123; /set %awaypage off &#125;
n138=  else &#123; /set %awaypage on &#125; 
n139= &#125;
n140= if &#40;$did == 3&#41; &#123; 
n141=  if &#40;%awaylog == on&#41; &#123; /set %awaylog off &#125;
n142=  else &#123; /set %awaylog on &#125; 
n143= &#125;
n144= if &#40;$did == 103&#41; &#123; 
n145=  if &#40;%awaynick.use == on&#41; &#123; /set %awaynick.use off &#125;
n146=  else &#123; /set %awaynick.use on &#125; 
n147= &#125;
n148= if &#40;$did == 101&#41; &#123; 
n149=  /set %awaynick $did&#40;105&#41;
n150=  if &#40;$did&#40;1&#41; == $null&#41; &#123; /echo -a $ud 4Please enter away reason!!! $ud | halt &#125;
n151=  /set %away.reason $did&#40;1&#41;
n152=  /away %away.reason 
n153=  if &#40;%away.silent != on&#41; &#123; /ame is away. Reason - %away.reason &#125;
n154=  /set %way on 
n155=  /set %aw.time $ctime
n156=  if &#40;%awaynick.use == on&#41; &#123; /set %awaynick.old $me | /nick %awaynick &#125;
n157= &#125;
n158= if &#40;$did == 104&#41; &#123; 
n159=  if &#40;%away.silent == on&#41; &#123; /set %away.silent off &#125;
n160=  else &#123; /set %away.silent on &#125; 
n161= &#125;
n162=&#125;
n163=
n164=on *&#58;DIALOG&#58;xaway&#58;edit&#58;1&#58;&#123; doeditboxchk &#125;
n165=alias -l doeditboxchk &#123;
n166= if &#40;$len&#40;$did&#40;1&#41;&#41; < 100&#41; &#123; did -a $dname 4 $len&#40;$did&#40;1&#41;&#41; &#125;
n167= if &#40;$len&#40;$did&#40;1&#41;&#41; == 100&#41; &#123; %did1text = $did&#40;1&#41; | did -a $dname 4 Max &#125;
n168= if &#40;$len&#40;$did&#40;1&#41;&#41; == 101&#41; &#123; did -ar $dname 1 %did1text | beep 1 | %did1text = $did&#40;1&#41; &#125;
n169=&#125;
8) Това е за away-системата за 2 немоа да са сета!!

User avatar
ramsess
Турист
Турист
Posts: 357
Joined: Thu Aug 30, 2007 7:10 pm
Location: plovdiv

Post by ramsess » Wed Jan 07, 2009 8:22 pm

on *:connect:{
/ns id $?="Kaji si pasa kym ns:"
}

слага6 го кода в remote
help:
1. alt+r (мирката) (клавиатура)
2. file
3. New
4. пишеш го
5. OKПри свръзване ктм даден сървър 6те ти иска парола към NS автоматично
не съм го пробвал но мисля 4е 6те стане
За проблеми [ramsess] (unibg network)

qNuZoV
Нов
Нов
Posts: 54
Joined: Thu Jan 08, 2009 3:12 pm
Contact:

Post by qNuZoV » Fri Jan 16, 2009 4:42 pm

Търси някой аддон има такъв ... Ето ти един сайт за аддони където има такъв http://mirc-items.hit.bg/ ако съм ти помогнал дай +1

Post Reply